คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Center)

คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Center)  เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ด้วยการพัฒนาเครื่องมือในการช่วยค้นคว้า และเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพในประเทศไทยหลายแหล่ง เพื่อให้ค้นหาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการค้นคว้าและเชื่อมโยงข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ
  • เพื่อสร้างคลังข้อมูลและความรู้ด้านระบบสุขภาพของไทย
  • เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพให้เป็นที่รู้จัก และเป็นฐานความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ
  • เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ด้านระบบสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด