เว็บไซต์ของหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพที่มีการเชื่อมโยง

 1. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (www.dms.moph.go.th)
 2. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (www.ddc.moph.go.th)
 3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (www.dtam.moph.go.th)
 4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (www.dmsc.moph.go.th)
 5. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (www.hssnew.hss.moph.go.th)
 6. กระทรวงสาธารณสุข (www.moph.go.th)
 7. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (www.dmh.go.th)
 8. เครือข่ายพุทธิกา (budnet.org)
 9. เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม (choicesforum.wordpress.com)
 10. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (www.hitap.net)
 11. โครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อสังคมสุขภาวะ (social-agenda.org)
 12. แพทยสภา (www.tmc.or.th)
 13. แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) (www.i-mapthailand.org)
 14. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (www.thaihealthconsumer.org)
 15. มูลนิธิเด็ก (ffc.or.th)
 16. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (consumerthai.org)
 17. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (www.thaitgri.org)
 18. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (whaf.or.th)
 19. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (www.thainhf.org)
 20. มูลนิธิหมอชาวบ้าน (doctor.or.th)
 21. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (dmsic.moph.go.th/dmsic)
 22. ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center) (1413.in.th)
 23. ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (www.this.or.th)
 24. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (www.cas.or.th)
 25. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (www.trc-hs.org)
 26. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (thaidrugwatch.org)
 27. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (hsmi.psu.ac.th)
 28. สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (www.ihrp.or.th)
 29. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (www.niems.go.th)
 30. สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (tcm.dtam.moph.go.th)
 31. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (ittm.dtam.moph.go.th)
 32. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (www.ha.or.th)
 33. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ipsr.mahidol.ac.th)
 34. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (www.hsri.or.th)
 35. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (www.thaiichr.org)
 36. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (tuhpp.net)
 37. สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (www.healthyability.com)
 38. สภาการพยาบาล (www.tnc.or.th)
 39. สภาเภสัชกรรม (www.pharmacycouncil.org)
 40. สมาคมเวชสารสนเทศไทย (www.tmi.or.th)
 41. สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (www.thaicam.go.th)
 42. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (indi.dtam.moph.go.th)
 43. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (btc.ddc.moph.go.th)
 44. สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (ptmk.dtam.moph.go.th)
 45. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) (trf.or.th)
 46. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (thaiantialcohol.com)
 47. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (stopdrink.com)
 48. สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (www.kmddc.go.th)
 49. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (www.thaihealth.or.th)
 50. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (www.nationalhealth.or.th)
 51. สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (www.reform.or.th)
 52. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (www.ihppthaigov.net)
 53. สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (www.hiso.or.th)
 54. สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (www.hisro.or.th)
 55. สำนักงานสถิติแห่งชาติ (nso.go.th)
 56. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (www.nhso.go.th)
 57. สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ddc.moph.go.th)
 58. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (www.unicef.org/thailand)
 59. องค์การเภสัชกรรม (www.gpo.or.th)
 60. Thai Health Science Journals (thailand.digitaljournals.org)