เว็บไซต์ของหน่วยงานและองค์กรด้านสุขภาพที่มีการเชื่อมโยง

 1. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (www.dms.moph.go.th)
 2. กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.dop.go.th)
 3. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (www.ddc.moph.go.th)
 4. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (www.dtam.moph.go.th)
 5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (www.dmsc.moph.go.th)
 6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(http://dep.go.th)
 7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (www.hssnew.hss.moph.go.th)
 8. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (www.dmh.go.th)
 9. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (www.anamai.moph.go.th)
 10. กระทรวงสาธารณสุข (www.moph.go.th)
 11. กองการพยาบาล สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (nursing.go.th)
 12. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย (http://dopah.anamai.moph.go.th)
 13. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย (http://hia.anamai.moph.go.th)
 14. เครือข่ายพุทธิกา (budnet.org)
 15. เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม (choicesforum.wordpress.com)
 16. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (www.hitap.net)
 17. โครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อสังคมสุขภาวะ (social-agenda.org)
 18. แพทยสภา (www.tmc.or.th)
 19. แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) (www.i-mapthailand.org)
 20. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (www.thaihealthconsumer.org)
 21. มูลนิธิเด็ก (ffc.or.th)
 22. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (consumerthai.org)
 23. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (www.thaitgri.org)
 24. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (whaf.or.th)
 25. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (www.thainhf.org)
 26. มูลนิธิหมอชาวบ้าน (doctor.or.th)
 27. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (www.deafthai.org)
 28. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (dmsic.moph.go.th/dmsic)
 29. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย (http://laws.anamai.moph.go.th)
 30. ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center) (1413.in.th)
 31. ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (www.this.or.th)
 32. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (www.cas.or.th)
 33. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (www.trc-hs.org)
 34. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (thaidrugwatch.org)
 35. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย (http://hhdc.anamai.moph.go.th)
 36. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (hsmi.psu.ac.th)
 37. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (www.niems.go.th)
 38. สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (tcm.dtam.moph.go.th)
 39. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (ittm.dtam.moph.go.th)
 40. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (www.somdet.go.th)
 41. สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (www.ihrp.or.th)
 42. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย (http://nich.anamai.moph.go.th)
 43. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (www.ha.or.th)
 44. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต (www.rajanukul.go.th)
 45. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ipsr.mahidol.ac.th)
 46. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (www.hsri.or.th)
 47. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (www.thaiichr.org)
 48. สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ (http://agingthai.dms.moph.go.th)
 49. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (tuhpp.net)
 50. สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (www.healthyability.com)
 51. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (smartteen.net)
 52. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (childrenhospital.go.th)
 53. สภาการพยาบาล (www.tnc.or.th)
 54. สภาเภสัชกรรม (www.pharmacycouncil.org)
 55. สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก (http://thaipedlung.org)
 56. สมาคมเวชสารสนเทศไทย (www.tmi.or.th)
 57. สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (www.thaicam.go.th)
 58. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (indi.dtam.moph.go.th)
 59. สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (btc.ddc.moph.go.th)
 60. สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (ptmk.dtam.moph.go.th)
 61. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) (trf.or.th)
 62. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (thaiantialcohol.com)
 63. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (stopdrink.com)
 64. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (www.thaihealth.or.th)
 65. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (www.nationalhealth.or.th)
 66. สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน กรมอนามัย (http://dohhl.anamai.moph.go.th)
 67. สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (www.reform.or.th)
 68. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (www.ihppthaigov.net)
 69. สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (www.hiso.or.th)
 70. สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (www.hisro.or.th)
 71. สำนักงานสถิติแห่งชาติ (nso.go.th)
 72. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (www.nhso.go.th)
 73. สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (www.kmddc.go.th)
 74. สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย (http://dental2.anamai.moph.go.th)
 75. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย (http://nutrition.anamai.moph.go.th)
 76. สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ddc.moph.go.th)
 77. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (http://hp.anamai.moph.go.th)
 78. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย (http://foodsan.anamai.moph.go.th)
 79. สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง ศูนย์สื่อสารสาธารณะ (http://borc.anamai.moph.go.th)
 80. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย (http://rh.anamai.moph.go.th)
 81. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย (http://eh.anamai.moph.go.th)
 82. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (http://env.anamai.moph.go.th)
 83. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (www.unicef.org/thailand)
 84. องค์การเภสัชกรรม (www.gpo.or.th)
 85. Thai Health Science Journals (thailand.digitaljournals.org)