ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว  มีความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ในระบบสุขภาพ  ที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน แต่ยังขาดการรวบรวม และเชื่อมโยงให้เข้าถึงกัน พร้อมทั้งมีเครื่องมือช่วยค้นที่สะดวก และรวดเร็ว   จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ เป็นฐานความรู้ที่สำคัญสำหรับการค้นคว้า การอ้างอิง และเพิ่มมูลค่าของการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด